OVK säkerställer god ventilation i Stockholm

Enligt plan- och bygglagen måste en byggnad i vilken det vistas människor undergå en OVK-besiktning med jämna mellanrum. Vissa undantag finns för en- och tvåvåningshus med särskilda typer av ventilation, men i de flesta byggnader måste OVK göras. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att en certifierad kontrollant går igenom en byggnads ventilationssystem för att undersöka om det fungerar som det ska.

Vilka byggnader omfattas?

För flerfamiljshus, kontorslokaler, skolor, förskolor och liknande, måste en OVK-besiktning utföras vart tredje år. Kontrollen ska utföras av en certifierad OVK-kontrollant. Det kontrollanten i huvudsak tittar på är tre saker: Först och främst att det finns tillräckligt med drag i ventilationen, att den fungerar som den ska och inte är underdimensionerad. Vidare kollar kontrollanten att skötselanvisningar och instruktioner för systemet finns lätt tillgängliga. Slutligen kontrollerar han också att det inte finns några föroreningar i systemet.

Smuts och föroreningar vanligt

Det sistnämnda är ett av de vanligaste felen som upptäcks vid ventilationsbesiktningar i Stockholm. Det är mycket vanligt att smuts upptäcks i fläktar och kanaler, något som så klart påverkar ventilationen och leder till mindre drag. Det är inte heller ovanligt att ventilationssystemet inte presterar så bra som det var dimensionerat för att göra när huset byggdes.

Protokoll till kommunen

Alla anmärkningar som kontrollanten gör ska sammanställas i ett protokoll som dels ges till fastighetsägaren, dels skickas in till byggnadsnämnden i kommunen, som är tillsynsmyndighet. Fastighetsägaren måste genast åtgärda de fel och brister som upptäck, vanligen inom en sexmånadersperiod.

Fastighetsägaren skyldig att se till att OVK-besiktning utförs

Om allt är godkänt utfärdar kontrollanten ett intyg som ska sättas upp väl synligt i fastigheten. Oftast sitter det i trapphuset innanför porten när man kommer in i en fastighet. På intyget ska stå när senaste besiktning gjordes, vad resultatet visade och när nästa besiktning ska ske.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att regelbundna OVK-kontroller sker. Hur väl han i sin tur sköter det övervakas av Stockholms byggnadsnämnd, som kontrollerar att alla fastigheter skickat in protokoll om utförda besiktningar.

Ventilationen blir allt bättre i Stockholm

Genom att lagstifta om OVK har staten sedan införandet 1991 sett till att kvaliteten på inomhusluften stigit avsevärt inte bara i Stockholm utan i hela landet. En god inomhusmiljö är av stor vikt för att vi ska hålla oss friska. I Stockholm tillbringar vi den mesta delen av vår tid inomhus och det säger sig självt att vi inte kan ha dålig luft att andas. Dålig luft gör oss sjuka och trötta gör att vi tappar koncentrationen. Det ligger därför i allas vårt intresse att det görs regelbundna OVK-besiktningar i husen där vi bor, arbetar och där våra barn går i skola och dagis. Här kan du läsa mer om kontroller för ventilationen som du kan få i Stockolm.

28 Oct 2018