När behövs bygglov eller bygganmälan i Stockholm?

Även om det finns vissa nationella lagar och riktlinjer så kan varje kommun skapa specifika regler kring bygglov och var man godkänner nybyggnationer och tillbyggnationer. Det är därför viktigt att kontakta berörd kommun innan byggnationen påbörjas. Vissa mindre projekt kräver varken bygglov eller bygganmälan utan kan påbörjas direkt. Andra kräver något av dessa vilket betyder att man måste få godkänt av Stockholm Stad innan projektet påbörjas. 

Bygglovsbefriade projekt

Bygglovsbefriade projekt brukar i vardagligt tal falla under ”Friggebodsregler”. Kortfattat innebär det att nybyggnationen eller tillbyggnationen inte har mer än 15 kvadratmeter. Det finns även regler på att det måste vara minst 4,5 meter till gränsen till grannen för att ett godkännande från grannen inte ska behövas. 

Bygglov

Det finns både bygglov, rivningslov och marklov och mer om dessa kan läsas på Stockholms hemsida. Kortfattat är det större ombyggnationer, tillbyggnationer eller nybyggnationer där kommunen vill granska planeringen innan något lov ges för projektet. Det man exempelvis tar ställning till är omgivning, andra byggnader, takyta och total höjd på byggnaden. 

Bygganmälan

Bygganmälan krävs vid projekt som är större än ”Bygglovsbefriande projekt” men mindre än de som kräver bygglov. Det kan behövs vid ”Rivning av byggnad…..Ändring av byggnad….Installation eller väsentlig ändring av hiss” Det gäller även vid installation eller väsentlig ändring av eldstad, ventilation, avloppssystem eller delar som påverkar brandskyddet.  Attefallshus faller även inom bygglovsanmälan. Ofta nämns att Attefallshus kan byggas utan bygglov men man måste ändå göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad. 

Inte alltid glasklar gräns

Det är inte helt uppenbart var gränserna går mellan dessa tre kategorier. Ett exempel kan nämnas gällande Friggebod. En Friggebod får vara på max 15 kvadratmeter och byggas utan anmälan eller bygglov. Samtidigt går det att läsa under Bygganmälan på Stockholms hemsida att bygganmälan krävs vid ”tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus”. Det är därmed skillnad på nybyggnation och tillbyggnad. Bästa sättet är att alltid kontakta Stadsbyggnadskontoret innan ett projekt påbörjas för att därigenom vara säker på om en anmälan, bygglov eller om det inte krävs något av dessa. 

Kom ihåg att alltid kontrollera allt sådant innan projektet påbörjas. Det finns ett flertal tillbyggnationer i Stockholm där ägarna fått riva hela byggnationer efter inspektion av kommunen. Det har då visat sig att bygglov hade krävts. Därmed har misstaget att inte ansöka om lov både skapat en tidsmässig och ekonomisk förlust. 

9 Sep 2018